Aydınlatma Metni

KLC HUKUK AYDINLATMA METNİ

Politika, Kapsam ve Amaç

KLC Hukuk olarak faaliyet ve hizmetlerimizi yerine getirirken kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke ve kurallara uymayı ve kişisel verilerini işlediği ilgili kişilerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt etmektedir. KLC Hukuk bu amaçla, uygulanmak ve geliştirilmek üzere işbu Kişisel Veri Koruma Politikası’nı (Politika) benimsemiştir.

Politika hükümleri, KLC Hukuk’un faaliyet konuları ve çalışma alanlarında gerçekleştirilen tüm kişisel verilerin işlenmesi süreçlerini, personelini, müşterilerini, ziyaretçilerini, stajyer ve sözleşmeli personeli ile üçüncü kişileri kapsamaktadır.

KLC Hukuk kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma ilkelerine uyacaktır. KLC Hukuk olarak benimsediğimiz veri koruma ilkeleri şunları içermektedir: 

 1. Kişisel verileri yalnızca meşru kurumsal amaçlar bakımından açıkça gerekli olması halinde işlemek;
 2. Bu amaçlar için gerekli asgari ölçekte kişisel veriyi işlemek ve gereğinden fazla veriyi işlememek;
 3. Bireylere kişisel verilerinin kimler tarafından ve ne şekilde kullanıldığı konusunda açık bilgi vermek;
 4. Yalnızca kullanım amacı ile ilgili ve kullanım amacına uygun kişisel verileri işlemek;
 5. Kişisel verileri hakkaniyete ve hukuka uygun olarak işlemek;
 6. KLC Hukuk tarafından işlenen kişisel veri kategorilerinin envanterini tutmak;
 7. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmak;
 8. Kişisel verileri yalnızca yasal düzenlemeler, KLC Hukuk’un hukuki yükümlülükleri veya meşru kurumsal menfaatlerinin gerektirdiği süre kadar saklamak;
 9. Bireylerin, erişim hakkı dahil olmak üzere, kişisel verileriyle ilgili haklarına saygılı olmak;
 10. Tüm kişisel verileri güvenli tutmak;
 11. Kişisel verileri yurtdışına, yalnızca yeterli korumanın bulunması halinde transfer etmek;
 12. Mevzuat uyarınca izin verilen istisnaları uygulamak;
 13. Politikanın uygulanması için kişisel veri koruma sistemini tesis etmek ve uygulamak;
 14. Kişisel verilerin korunması sistemiyle ilgili özel yetki ve sorumluluklara sahip personeli belirlemek.
 15. KLC Hukuk’un veri sorumlusu olduğu ve bu sıfatla hangi kişisel veri kategorilerini işlediği konularında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun (KVK Kurulu) herhangi bir talebi olması halinde KLC Hukuk bu konular hakkında KVK Kurulu’nu bilgilendirir.
 16. KLC Hukuk’un kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm ortakları da dahil olmak üzere birlikte çalıştığı tüm üçüncü taraflar bu Politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir.

Tanımlar

İş bu Aydınlatma Metninde yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir;

 1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 2. Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 3. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 4. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 5. Özel nitelikli (hassas) kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
 6. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 7. KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu
 8. KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 9. KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu
 10. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 11. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 12. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Görev ve Sorumluluklar

KLC Hukuk, KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir.

Başta yönetim olmak üzere tüm personel, KLC Hukuk bünyesinde kişisel verilerin işlenmesinde doğru uygulamaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesinden ve ayrıca bireysel görev tanımlarında yer verilmiş bu konuya ilişkin diğer yükümlülüklerden sorumludur.

Kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KLC Hukuk’un bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, internet sitesi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel veriler, KLC Hukuk ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KLC Hukuk Tarafından Yürütülen Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri Kapsamında İşlenen Kişisel Veri İşleme Amaçları, Kişisel Veri Sahipleri, Kişisel Veri Kategorileri ve Paylaşılan Taraf Kategorileri 

Toplanan kişisel veriler;

 1. KLC Hukuk ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vs.) KLC Hukuk veya KLC Hukuka bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 2. KLC Hukuk işlerinin yürütüldüğü veya KLC Hukuka bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4515 sayılı Avukatlık Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 3. Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 4. Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 5. Hukuk Büromuzun süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 6. Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, serbest meslek makbuzunun düzenlenmesi,
 7. Tüm çalışanların eğitilmesi ve kariyer gelişimi,
 8. Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 9. Anlaşmalı olunan kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet, hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 10. Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 11. İnternet sitesi üzerinden sorulan sorularda veya talep edilen randevularda doğru kişiye hitap edilmesi, sorunun veya randevunun teyidi ile işin yürütümünün kolaylaştırılması amaçlarıyla

KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel veri sahipleri;

 1. Çalışan Adayı: KLC Hukuk herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini KLC Hukuk’un incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
 2. Çalışan: KLC Hukuk tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen çalışanlar.
 3. Stajyer: KLC Hukuk tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti, insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği ve altyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesinde kişisel verileri işlenen stajyerler.
 4. Müşteri (Hizmet alan kişi): KLC Hukuk’un herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın KLC Hukuk iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler.
 5. Potansiye Müşteri: KLC Hukuk ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olmaksızın KLC Hukuk iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler.
 6. Ziyaretçi: KLC Hukuk sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
 7. Diğer 3. Kişi: KLC Hukuk ile bir şekilde ilişki içerisinde bulunup yukarıda tanımlar kapsamına giremeyen gerçek kişiler.

KLC Hukuk tarafından hukuk bürosuna başvuran çalışan adayları, hukuk bürosu çalışanları, stajyerleri, ortakları, potansiyel-aktif hizmet almakta olan müvekkilleri ya da danışanları ve ziyaretçilere ait olmak üzere;

 1. Kimlik Bilgisi: Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
 2. İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler
 3. Müşteri İşlem Bilgisi: Fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi bilgiler
 4. Özlük Bilgisi: Çalışanın bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi veriler
 5. Hukuki İşlem Bilgisi: Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
 6. Finansal Bilgiler: KLC Hukuk kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler
 7. Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
 8. Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi bilgiler
 9. Görsel ve İşitsel Veriler: Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
 10. Sağlık Bilgisi: Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri vs.
 11. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler

Paylaşılan/Aktarılan Taraf;

KVKK ve mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 1. İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara,
 2. Bankalar ve diğer finans kuruluşlara,
 3. Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklara,
 4. İş ortaklara,
 5. Sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarılacaktır.

Kayıtların Yönetimi

Kişisel veriler, işlenme amaçları için gerekli süreden fazla tutulamaz. Kişisel veri içeren kayıtların sınıflandırılması ve bunlara ilişkin saklama süreleri önceden belirlenir. İşlenme amaçları için gerekli süresi dolan veya veri sahibinin haklı talebi üzerine kişisel veriler, veri sahibi gerçek kişi tespit edilemeyecek şekilde anonimleştirilir veya silinir veya imha edilir.

Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahipleri KLC Hukuk nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK veya bu politika uyarınca işlenmesi için hukuka uygun bir gerekçe veya dayanak bulunmayan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. İsteği üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, kişisel verilerine erişme ve yukarıda sayılan haklarını kullanma talebinde bulunabilirler. Bu talepler KVK Komitesine iletilir ve Komite tarafından 30 gün içerisinde cevap verme işlemi yerine getirilir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler talep yönetim prosedürü uyarınca gerçekleştirilir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası  ve sair mevzuatlarda öngörülen yasal düzenlemeler uyarınca hazırlanan “KVKK Başvuru Formu” ıslak imzalı olacak şekilde bir nüshası Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Enderun Sk. No:17 Legal Plaza Kat:4 Daire:9 Kartal / İstanbul adresinde faaliyet gösteren KLC Hukuk’a bizzat gelip elden teslim edilerek, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya noter aracılığıyla gönderebileceği gibi KLC Hukuk’a ait info@klchukuk.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu sayılan KLC Hukuk’a iletilmesi gerekmektedir.
Veri sahiplerinin taleplerini yöneltebilmesi için aydınlatma metinleri/gizlilik bildirimlerinde ve KLC Hukuk’un web sitesinde, İrtibat Kişisi iletişim bilgilerine yer verilir.

Açık Rıza Alınması

KLC Hukuk veri sahibi tarafından belirli veri işleme faaliyetlerine ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle, hakkında veri işlenmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan, yazılı/sözlü beyan veya açık doğrulayıcı eylemle açıklanan rızayı açık rıza olarak kabul etmektedir. Hassas veriler bakımından açık rıza mutlaka yazılı olarak alınır. Açık rıza veri sahibi tarafından her zaman geri alınabilir.
Açık rıza, açık rıza metninin veri sahibine imzalatılarak veya veri sahibiyle yapılacak sözleşme veya elektronik formda bu şablonda yer alan unsurlara yer verilmesi suretiyle alınabilir.

Daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.